Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

 • E Marte, 27.02.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi në parim i Projekt-Rregullores së Kuvendit;
3. Shqyrtimi i propozimeve për anëtarë të Komisionit Kosovar për Kërkesa Pronësore, dhe për anëtarë për Verifikim dhe Vendosje të Pronave;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-030 për aktet juridike;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 20.02.2018 12:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i draft- Rregullores së Kuvendit i propozuar nga grupi punues;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-015 mbi masat doganore për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale;
4. Shqyrtimi i propozim vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës me kandidatët për anëtarë të Komisionit për Dhënien e Provimit të Jurisprudencës;
5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-030 për aktet juridike;
6. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 13.02.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim lidhur me Draft-Rregulloren e Kuvendit;
3. Formimi i grupeve punuese për Projektligjin nr. 06/L-011 për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik,dhe Projket-Kodin e Drejtësisë për të Mitur nr. 06/L-006;
4. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 06.02.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 16.01.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-025 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 05/L-034;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-14 për Infrastrukturën Kritike;
5. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-013 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-214;
6. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-016 për Shoqëritë Tregtare;
7. Të ndryshme.

 • E Marte, 30.01.2018 13:00
 • Mbledhje e Komisionit Salla: S-II
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 12.12.2017 dhe 20.12.2017;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2018;
4. Njoftim lidhur me mandatin e Drejtorit, Zëvendësdrejtorit, Bordit Mbikqyrës dhe të anëtarit të Komisionit për kërkesa pronësore në Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
5. Njoftim lidhur me zgjedhjen e tre anëtarëve të Këshillit Prokurial të Kosovës;
6. Shqyrtimi i shkresës së avokatëve shtetëror të komunave;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Visar Krasniqi Pozita: Koordinator Email-i: visar.krasniqi@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 637; 045 386 999
 
 
Mirlinda Kolgeci Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: mirlinda.kolgeci@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 605; 044 973 651
 
 
Fatbardha Boletini Pozita: Zyrtare e fushës Email-i: fatbardha.boletini@assembly-kosova.org Telefoni: 038 200 10 634; 045 359 359