Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri

 • E Marte, 21.02.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 7.2.2017;
3. Mbikëqryja e zbatimit të Rekomandimeve të Kuvendit lidhur me kontestet biznesore dhe adresimi i tyre ne gjykata, të datës 25.6.2015;
4. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin Nr.05/L-130 për Shërbime;
5. Formimi i Grupit të punës për hartimin e Nismes Legjislative „Ligji për miniera dhe minerale";
6. Të ndryshme;

 

 • E Mërkure, 08.02.2017 11:00
 • Dëgjim Publik Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:


Projektligji nr.05/L-132 për Automjete

 

Transkripti »
 • E Marte, 07.02.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 31.1.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-151 për ratifikimin e Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë e përfaqësuar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë për shkëmbimin dhe/ose ndarjen e rezervës rregulluese ndërmjet Operatorit të Sistemit të Transmetimit OST Sh.A. dhe Operatorit të Sistemit, të Transmisionit dhe Tregut - KOSTT Sh.A.;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 05/L-128 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-163 për minierat dhe mineralet, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-158;
5. Të ndryshme;

 

Procesverbali
 • E Marte, 31.01.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-I
 •  

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 24.1.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Projektligjit nr.05/L-130 për shërbime;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 05/L-128 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-163 për minierat dhe mineralet, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-158;
5. Të ndryshme;

 

Procesverbali
 • E Marte, 24.01.2017 14:30
 • Takim i komisionit Salla: S-I
 •  

Takim i Komisionit me z.Janez Kopac, Drejtor i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë.

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Armend Ademaj Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: armend.ademaj@assembly-kosova.org ose armend.ademaj@gmail.com Telefoni: 038 / 213 801 - 10 627 Cel.+377 44 768 600
 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com