Komisioni për Integrime Evropiane

 • E Marte, 02.05.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: S-II
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datës 28.03.2017 dhe 04.04.2017;
3. Raportim i Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Social z. Arban Abrashi;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-158 për Shoqëritë Tregtare, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 04.04.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

R E N D I I D I T Ë S

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e dt. 07.03.2017;
3. Raportimi i Ministres për Integrim Evropian, znj. Mimoza Ahmetaj;
4. Shqyrtimi i Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (PKZMSA) 2017-2021;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 28.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: N 10
 •  

R E N D I I D I T Ë S

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 21.02.2017;
3. Raportimi i Ministrit të Financave, z. Abdullah Hoti;
4. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-118 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-139 për Procedurën Përmbarimore, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijëve, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-143 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 04/L-072 për kontrollin dhe mbrojtjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-21, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
7. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-132 për automjete, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
8. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 07.03.2017 13:30
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

R E N D I  I  D I T Ë S

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutimi lidhur me procesin e Berlinit;
3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr. 05/L-127 për plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-033 për Dhomën e Veçantë të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-122 për kontrollin e brendshëm të financave publike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.

(Mediat vetëm pamje)

 • E Marte, 21.02.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: S-II
 •  

R E N D I  I  D I T Ë S

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 24.01.2017;
3. Raportimi i Ministres së Drejtësisë znj. Dhurata Hoxha;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-130 për shërbime, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-122 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike , me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-134 për legalizimin e armëve dhe dorëzimin e armëve të vogla dhe të lehta, municionit dhe mjeteve eksplozive, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
7. Të ndryshme.

 

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: adelina.demolli@assembly-kosova.org Telefoni: 038/ 213-805 – 10 632