Komisioni për Buxhet Dhe Financa

 • E Mërkure, 22.03.2017 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: C 203
 •  

R e n d i i d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 09.03.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-157 për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit të Projektit për sigurinë e ujit dhe mbrojtjen e kanalit, e nënshkruar ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim;
4. Shqyrtimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitet 2018-2020;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-139 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-139 për procedurën përmbarimore, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Legjislacion, Madate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
6. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-214;
7. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
8. Të ndryshme.

 

 • E Enjte, 09.03.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura të Komisionit, dt. 28.02.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/l-129 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-149 për ekzekutimin e sanksioneve penale dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Legjislacion, Madate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit;
4. Shqyrtimi i amendamentit plotësues të Komisionit funksional për Mbikëqyrjen e Financave Publike për Projektligjin nr. 05/L-122 për Kontrollin e Brendshëm të Financave;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-127 për plotësimin e Ligjit nr.04/L-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 28.02.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtura të Komisionit, dt. 14.02.2017;
3. Shqyrtimi i Projekligjit nr.05/L-152 për Ratifikimin e Marrëveshjes për Bashkëpunim Financiar në mes të Qeverisë së Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Qeverisë së Republikës së Austrisë, e përfaqësuar nga Ministria Federale e Financave;
4. Shqyrtimi i Projekligjit nr.05/L-153 për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës Së Kosovës dhe Qeverisë së Hungarisë për Themelimin e Programit Kornizë për Bashkëpunim Financiar;
5. Shqyrtimi i Projekligjit nr.05/L-154 për Ratifikimin e Protokollit Financiar midis Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Francës, dhe të Marrëveshjes për hua për zbatimin e Protokollit Financiar ndërmjet Ministrisë së Financave së Republikës së Kosovës dhe NATIXIS;
6. Shqyrtimi i Projekligjit nr.05/L-155 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Garancisë për FSDK - Linja e Dytë Kreditore për Fondin për Sigurimin e Depozitave të Kosovës ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim;
7. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-150 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës;
8. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 14.02.2017 10:50
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 25.01.2017, dhe 31.01.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-122 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Mbikëqyrjen e Financave Publike;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.05/L-130 për Shërbime dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 05/L-134 për legalizimin e armëve dhe dorëzimin e armëve të vogla dhe të lehta,municionit dhe mjeteve eksplozive dhe amendamenteve të Komisionit funksional për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të FSK-së;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali
 • E Marte, 31.01.2017 11:00
 • Mbledhja e komisionit Salla: C 203
 •  

R e n d i  i  d i t ë s:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi i Programit të Shpenzimeve të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën Janar-Mars 2017;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali
Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  
 •  

  Formular për Raportim Vjetor Financiar

  E Enjte, 26.01.2017 00:00 Shpalo »
   
 •  

  Udhëzimet për plotësimin e formularit për raportim vjetor financiar

  E Enjte, 26.01.2017 00:00 Shpalo »
   

Kontaktet

 
Vilson Ukaj Pozita: Kordinator i Komisionit Email-i: vilson.ukaj@assembly-kosova.org Telefoni: 038 213 800
 
 

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com

Komisioni për Buxhet dhe Financa

Tel: 038 211 186

Email: asd@sadfsdf.com