Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za evropske integracije

Petak, 31.05.2019 14:00 u sali N 302

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednice Komisioje od 10.05.2019;
3. Diskusija sa g-đom Dhurata Hoxha, Ministarka Evropskih Integracija u vezi Izveštaja o zemlji za 2019. Godinu;
4. Razmatranje Nacrt Nacrt zakona br.06/L-131 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-008 o Ekonomsko-Socijalnom Savetu, sa amandmanima funksionalne Komisije, u pogledu usaglašavanja sa EZ zakonodavstvom;
5. Ostalo.