Kalendar Susreta i Sednica

Sednica Komisije

Komisija za budžet i finansije

Sreda, 29.05.2019 11:00 u sali C 203

Dnevni red:


1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnik sa sednica Komisije, dt. 14.05.2019,
3. Razmatranje Nacrt zakona br.06/L-131 o izmenama i dopunama zakona br.04/L-008 o Ekonomsko-Socijalnom Savetu sa amandmanima Komisije za zdravstvo i socijalno staranje;
4. Usvajanje Izveštaja sa preporukama u vezi N/zakona br.06/L-137 o izmenama Zakona br.03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, izmenj Zakonom br. 04/L-058, Zakonom br. 04/L- Zakonom br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, izmenj Zakonom br. 03/L-256;
5. Razmatranje zahteva br. 00255/19/shs, 11. marta 2019. godine Direktora Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za upoređivanje i verifikaciju imovine za određivanje visine koeficijenta i plate Direktora i zamenika Direktora ove Agencije,
6. Razno.

 

Zapisnik