Kalendar Susreta i Sednica

Plenarna sednica, nastavak

Sreda, 15.05.2019 10:00

Dnevni red


I. Nedovršene tačke sa plenarne sednice održane 30. januara 2019. god:

1. Glasanje N/zakona o ratifikaciji za Dodatni Protokol 5 uz Sporazum o izmjeni i pristupanju Centralno Evropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini,

2. Glasanje u načelu Nacrta zakona za izmene i dopune zakona br.02/L-88 o kulturno nasleđe,

3. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.03/L-064 o službenim praznicima u Republici Kosovo,

4. Glasanje u načelu N/zakona o visokom obrazovanju Republike Kosova.


II. Nedovršene tačke sa plenarne sednice održane 28. februara 2019. god:

1. Drugo glasanje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br.05/L-132 o vozilima,

2. Drugo glasanje Nacrta zakona o rudnicima i mineralima,

3. Drugo glasanje Nacrta - poslovnika Skupštine Republike Kosova,

4. Drugo razmatranje Nacrta zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 02/L-31 o verskoj slobodi na Kosovu,

5. Glasanje u drugoj rundi za izbor šest (6) članova Saveta za besplatnu pravnu pomoć,

6. Glasanje zahteva Fonda penzijske štednje Kosova za usvajanje godišnje takse za 2019. god,

7. -Formiranje komisije Ad-hoc za izbor kandidata za pet (5) članova Odbora Radio-televizije Kosova,
-Formiranje Ad-hoc komisije za izbor kandidata za dva (2) člana Nezavisne komisije za nadzor civilne službe Kosova, iz redova ne većinskih zajednica,
-Formiranje Ad-hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana Nezavisne komisije za medije, iz redova drugih ne većinskih zajednica.


III. Nedovršene tačke sa plenarne sednicu održane 7 mart 2019. god:

1. Drugo glasanje Nacrt zakona o porezu na lične dohotke,

2. Drugo glasanje Nacrt zakona o porezu na prihode korporacija,

3. Glasanje Godišnjeg izveštaja Agencije za menadžiranje memorijalnih kompleksa Kosova za 2017.godinu.,

4. Glasanje Izveštaja Komisije za budžet i finansije u vezi nadgledanja primene Zakona o bankama, mikro-finansijskim institucijama i nebankarskim financijskim institucijama,

5. Glasanje Izveštaja Komisije za ljudska prava, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije u vezi nadgledanja primene Zakona o zaštiti od diskriminacije,

6. Glasanje Izveštaja revizije godišnjih finansijskih pregleda Ministarstva kulture, omladine i sporta za 2017. godinu,

7. Glasanje Izveštaja o stanju životne sredine na Kosovu za 2017. godine,

8. Glasanje za Imenovanje 7 (sedam) članova u Kosovskom savetu za kulturno nasleđe,

9. Glasanje za Razrešenje jednog (1) člana Borda Regulatornog autoriteta elektronskih i poštanskih komuniciranja,

10. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi neuspeha i skandala spoljne politike Republike Kosovo,

11. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi angažovanja Predsednika Kosova u uključivanju "razmene teritorija" ili "korigovanja granica" u dijalogu između Kosova i Srbije,

12. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa neuspesima vladajuće koalicije koji su kulminirali zbog ne liberalizacije viza,

13. Glasanje u načelu Nacrta zakona o javnom prenosniku Kosova,

14. Glasanje u načelu Nacrta zakona o peticijama,

15. Glasanje u načelu Nacrta zakona za zaštiti od buke,

16. Glasanje u načelu Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-010 o Kosovskoj Agenciji za uporedjivanje i verifikaciju imovine,

17. Glasanje u načelu Nacrta zakona o porezu na dodatu vrednost,

18. Glasanje u načelu N/zakona o lustraciji figura visokih službenika u Javnim Institucijama i izabranih,

19. Glasanje o preporukama od parlamentarne debate o slučaju seksualnog uznemiravanja i silovanja, nezakonitog abortusa maloletnice i institucionalnoj odgovornosti Vlade Kosova,

20. Drugo glasanje N/zakona o Specijalizovanom veću Vrhovnog suda u vezi pitanja Kosovke agencije za privatizaciju,

21. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.2004/22 o kinematografiji,

22. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.04/L-065 o autorskim pravima i srodnim pravima,

23. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.04/L-097 o bibliotekama,

24. Drugo razmatranje N/zakona o izmeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku Republike Kosova,

25. Drugo razmatranje N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.05/L-042 o regulisanju usluga vode,

26. Glasanje u načelu N/ zakonika o krivičnom postupku,

27. Glasanje u načelu N/zakona o izmeni i dopuni Zakona o ličnoj karti,

28. Glasanje u načelu N/zakona o izvršenju krivičnih sankcija,

29. Glasanje u načelu N/zakona o dijaspori,

30. Glasanje u načelu N/zakona o rada,

31. Glasanje u načelu N/zakona o javnoj svojini,

32. Prvo razmatranje N/zakona o jakim alkoholnim pićima,

33. Glasanje u načelu N/zakona o izmenama i dopunama zakona br.04/L-061 o prodaji stanova za koje postoji stanarsko pravo, izmenjen i dopunjen zakonom br.04/L-247,

34. Glasanje Predlog-rezolucije sa Interpelacije premijera Republike Kosovo, Ramush Haradinaj, na zahtev PG PSD, u vezi ne utvrđivanja i povećanja minimalne plate u Republici Kosovo,

35. Glasanje preporukama sa Interpelacija ministra za ekonomski razvoj g. Valdrin Lluka, na zahtev predsednika PG- PSD g. Dardan Sejdiu, uz podršku 11 poslanika, u vezi osnivanja Novog energetskog preduzeća Kosova A.D./NKEC.


IV. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 12. marta 2019. godine:

1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata o odluci Vlade Republike Kosovo za izdvajanje finansijskih sredstava iz nepredviđenih troškova.


V. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 13. marta 2019. godine:

1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi sa blokiranjem Centralne izborne komisije od strane Predsednika.


VI. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 28. marta 2019. godine:

1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata o nastaloj situaciji u obrazovanju, nakon odluke USONK-a za odbijanje naknade izgubljenih časova, tokom 3 nedelje.


VII. Nedovršena tačka sa vanredne sednice održane 11. aprila 2019. godine:

1. Glasanje Predlog-rezolucije sa parlamentarne debata u vezi napuštanja zemlje od omladine, kao najveći rizik koji preti zemlji od posleratnog perioda.


VIII. Nedovršena tačke sa plenarne sednice održane 12. aprila 2019. godine:

1. Razmatranje Predlog amandmana br. 26. Ustava Republike Kosovo, predložen od 80. Poslanika Skupštine,

2. Razmatranje Predlog -programa rada Skupštine Republike Kosovo za 2019. godinu,

3. Drugo razmatranje N/zakona br.06/L-081 o pristupu javnim dokumentima,

4. Glasanje Predlog - rezolucije od parlamentarne debata, na zahtev poslanice Teuta Haxhiu, podržan od 9. (devet) poslanika- potpisnika za održavanje parlamentarne rasprave o pravima penzionera platiša doprinosa,

5. Glasanje Predlog - Rezolucije od parlamentarne debata, na zahtev poslanika Faton Topalli o neizvršenju Presude Ustavnog suda Republike Kosovo,

6. Glasanje Izveštaj Parlamentarne istražne komisije u vezi sa troškovima za lobiranje od strane Predsednika i Vlade Republike Kosova,

7. Izbor članova borda Javnog preduzeća operator sistema, transmisije i tržišta -"KOSTT" Sh.A.,

8. Zahtev Parlamentarne Anketne Komisije vezano za troškove lobiranja od strane Predsedništva i Vlade Republike Kosova, za nadoknadu članova ove Komisije,

9. Predlog PG SL za imenovanje drugog zamenika predsednika Ad hoc komisije za izradu Zakonika o regulisanju i menadžiranju penzija i beneficija socijalnog osiguranja i predlog PG PSD za zamenu poslanika u parlamentarnim komisijama.

Transkript