Vesti

Sa javne rasprave Komisije za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Petak, 19.07.2019
Komisija za rad, zdravstvo i socijalno staranje, održala je javnu raspravu vezano sa Zakonom o radu.
Tom prilikom je primećeno veliko učešće civilnog društva, zastupljena kod većeg broja raznih NVO-a, sindikata medicinske službe, Advokatske komore, komora medicinskih službenika, Udruženje banaka itd.
Besa Baftiu, predsednica Komisije i predsedavajuća radne grupe iznela je kratak ekspoze o cilju ove javne rasprave vezano sa neophodnošću diskusije o Nacrtu zakona o radu koje izuzetno voluminozan sa 181 članom koji imaju potrebu da se diskutiraju i za dopunska mišljenja za realizovanje što je moguće boljeg zakona.
Predstavnica Ministarstva za rad... je naglasila da je urađen ogroman posao u vezi ovog nacrta zakona i da je učinjena senzibilizacija poslanjem istog skoro svim organizacijama i udruženjima koje imaju interes za diskusiju i za dopunu ovog nacrta zakona da bude što bolji.
Skoro svih predstavnici organizacija i udruženja su bili fokusirani na potpunom poboljšanju ovog Zakona. Oni su se uglavnom zadržali na velikim problemima koji su u Zakonu o porodiljskom dopustu i isplatama porodilja, U dostojanstvenom tretiranju žena od poslodavaca, zaštitu od diskriminacije, platama radnika u privatnim aktivnostima i određivanju radnog vremena.
Predstavnik Advokatske Komore Kosova je naglasio da isti ima istaknutih nedostataka i potrebu za poboljšanja u sledećim članovima: 27, 35, 36, 39, 112,119, 123, 125, 148, 152, 166 dok se član 30. mora se brisati.
Predstavnica pravnog departmana udruženja banaka je istakla da ovaj N/z izgleda da štiti radnike, ali kad ga dublje razmatraš ima velikih problema koji se mogu pojaviti u buduće, ako se ne tretiraju pažljivo.

Bilo je skoro jednoglasno mišljenje i sa Komisijom da u Nacrtu zakona o radu obuhvaća i Zakon o porodiljskom dopustu koji je dosta voluminozan i ima ekonomsku cenu.
U celini, poslanici su se zahvalili na interesovanje predstavnicima praznih organizacija i civilnog društva koji su svojim diskusijama, primedbama i sugestijama dali svoj doprinos za poboljšanje ovog Nacrta zakona.
Poslanici, naglašavajući da je ovaj Nacrt zakona voluminozan i da ima potrebe za dalje diskusije i razmatranje članova pojedinačno, podsticali su predstavnike da nastavljaju rad u posebnim susretima radne grupe Komisije do završetka ovog Zakona, kako bi bio što bolji.

 

Dëgjim Publik i komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie SocialeDëgjim Publik i komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale