Komisija za nadgledanje javnih finansija

 • Petak, 19.07.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanaka komisije oderžanoj u 4 i 09.07.2019;
3. Razmatranje Izveštaja revizije ,,RPV Prishtina" za finansijsku godinu koja je završila 31. decembra 2018. godine;
4. Razmatranje Izveštaja revizije Javnog preduzeća ,,Pošta Kosova" za finansijsku godinu koja je završila 31. decembra 2018. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja sa preporukama za nadzor sa sprovođenjem Zakona br. 06 / L-021 o unutrašnjoj Kontroli javnih Finansija;
6. Razno.

 

Zapisnik
 • Utorak, 09.07.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 303
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 04.07.2019;
3. Razmatranje Izveštaja Revizije o Javnog Preduzeća Regionalne Kompanije za Navodnjavanje "Drini i Bardhë" d.d za finansijsku godinu završno sa 31 decembrom 2018;
4. Razmatranje Izveštaja Revizije Regionalne Kompanije Vodovoda "Hidroregjioni Jugor" d.d Prizren o godišnjim finansijskim izveštajima za godinu završno sa 31 decembrom 2018;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Četvrtak, 04.07.2019 11:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 21.06.2019;
3. Razmatranje Izveštaja o reviziji GFI-a, Ministarstva za regionalni razvoj za godinu završenu 31. decembra 2018, pozvan Ministar g. Rasim Demiri;
4. Razmatranje izveštaja revizije o godišnjim finansijskim izveštajima KP za 2018;
5. Razno.

 

Zapisnik
 • Petak, 21.06.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N 302
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 07.06.2019;
3. Razmatranje Izveštaja o reviziji GFI-a, za ,,Regionalno Preduzece za otpad Pastrimi" d.d za godinu završenu 31. decembra 2018;
4. Razmatranje i usvajanje preporuka iz Izveštaja revizije učinka, upravljanja grantovima i procesa subvencija u sektoru poljoprivrede;
5. Razmatranje Izveštaja o reviziji GFI-a, Ministarstva za regionalni razvoj za godinu završenu 31. decembra 2018;
6. Razno.

 

Zapisnik
 • Petak, 07.06.2019 10:00
 • Sednica Komisije Sala: N204
 •  

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnica za sastanak komisije oderžanoj u 29.05.2019;
3. Razmatranje Izveštaja Revizije Ućinka Proces Uporavljanja Grantovi i Subvencije u Sktoru Poljoprivrede, pazvana Ministar Dijana Živić;
4. Razmatranje Izveštaja o reviziji GFI-a Ministarstva za regionalni razvoj za godinu završenu 31. decembra 2018. Godine, pozvan Ministar g.Rasim Demiri;
5. Razno.

 

Zapisnik
Zapisnici i transkripti   Izveštaji   Zakon Amandmani Nacrt   Drugi  
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 19.07.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Utorak, 09.07.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Četvrtak, 04.07.2019 11:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 21.06.2019 10:00
   
 •  

  Sednica Komisije

  Petak, 07.06.2019 10:00
   

Kontakt

 
Antigona Ibraj Pozicija: Koordinatorka E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 625; 044 178 235
 
 
Mehmet Simnica Pozicija: Zvaničnik oblasti E-mail: [email protected] Telefon: 038 200 10 668; 044 418 107