Angažovanje organizacija civilnog društva u radu Skupštine Kosova

Dobrodošli u bazu podataka Skupštine Kosova o organizacijama civilnog društva!

Kancelarija za medije i odnose sa javnošæu Skupštine Kosova poziva sve organizacije civilnog društva koje su zainteresovane da prate i uèestvuju u radu Skupštine, da registruju svoje podatke u ovoj bazi podataka.

Organizacije civilnog društva mogu registrovati svoje podatke i navesti za koje oblasti rada Skupštine i njenih komisija su zainteresovane. Organizacije se posebno podstièu da daju podatke u vezi sa svojom ekspertizom u oblastima za koje su zainteresovane.

Podaci registrovanih organizacija biæe na raspolaganju poslanicima Skupštine i osoblju administracije Skupštine. Neæe se razmenjivati sa treæim stranama. Podatke æe koristiti poslanici Skupštine i njihovo osoblje za podršku pri odabiru uèesnika i eksperata za javne rasprave, konsultacije i posete terenu.

Registrovane organizacije æe takoðe dobijati podatke od Kancelarije za medije i odnose sa javnošæu o radu Skupštine i relevantnim dogaðajima.

Napomena:

  1. Informacije potrebne za uspešnu registraciju su: registracioni broj vaše organizacije zajedno sa skeniranom potvrdom o registraciji, kao i PIB (poreski identifikacioni broj) izdat od Poreske uprave zajedno sa skeniranom registracionom potvrdom iz Poreske uprave.
  2. Na kraju svake godine, izmeðu 1. i 31. decembra, biæe potrebno da se izjasnite da li želite da produžite ili suspendujete vašu registraciju za sledeæu godinu.
  3. Na poèetku svakog novog mandata Skupštine biæe potrebna obnova vaše registracije s obzirom na promene u strukturi i broju komisija u Skupštini.
  4. Vaša registracija u databazi æe poèeti da važi nakon verifikacije registracionog broja i PIB-a vaše organizacije od strane Skupštine.