Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 26.06.2019 11:00 në sallën C 203

Rend i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt. 12.06.2019;
3. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Agjencisë për Ndihme Juridike Falas për vitin 2018;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Autoritetit Rregullativ të Shërbimeve të Ujit për vitin 2018;
6. Shqyrtimi i Kërkesës nr.00255/19/shs, dt. 11 Mars 2019 së Drejtorit të Sekretariatit Ekzekutiv të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës për caktimin e lartësisë së koeficientit dhe të pagës së Drejtorit dhe Zëvendës-Drejtorit të kësaj Agjencie;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali